Reflexologische consulten, klachtverlichtende & stressverlagende massages

Privacy & Voorwaarden


Privacyverklaring

Disclaimer: Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen tegen Corona blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je besmet raakt in de praktijk (of op weg hier naartoe). Met het maken van de afspraak ga je akkoord met dit risico.

HealingSteps, gevestigd aan de Akerboomseweg 19, 2471 XG, Zwammerdam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.healingsteps.nl

Akerboomseweg 19 2471 XG Zwammerdam

0620434663

Joyce Koster-Min is de Functionaris Gegevensbescherming van HealingSteps Zij is te bereiken via info@healingsteps.nl

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
-       zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
-       er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·       Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
·       Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
·       of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
·       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Tevens gaat u ermee akkoord dat ik u de factuur toe zal mailen indien gewenst. Mocht u hier niet mee akkoord gaan, zal ik u de factuur uitgeprint meegeven.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
•       Uw naam, adres en woonplaats
•       uw geboortedatum
•       de datum van de behandeling
•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘reflexzonetherapie'
•       de kosten van het consult 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HealingSteps. U kunt bij mij een verzoek indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u te verzenden.

U kunt contact met mij opnemen voor een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens.


Privacy op uw gegevens voor wat betreft de nieuwsbrief/nieuwsbrieven

HealingSteps verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@healingsteps.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

HealingSteps verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- HealingSteps analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 HealingSteps bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: nieuwsbrief(ven): totdat u zichzelf uitschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

HealingSteps verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HealingSteps blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

HealingSteps gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@healingsteps.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. HealingSteps zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. HealingSteps wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

HealingSteps neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Joyce Koster-Min via info@healingsteps.nl

Aanvullende voorwaarden

* Klachten: bij klachten kunt u dit voorleggen aan de therapeut. Vind u dit lastig? Dan kunt u het wellicht opschrijven en aan mij voorleggen. En kunnen wij er zo samen uitkomen. Kunnen wij er niet samen uitkomen?  Elke VNRT therapeut is op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht een klachtenregeling te treffen voor zijn cliënten. Dit wordt geregeld via de beroepsvereniging VNRT. Kijk voor meer informatie op  https://www.vnrt.nl
* De behandeling kan contant, per pin, betaalverzoek of factuur (dit laatste alleen op afspraak) voldaan worden.
* Kosteloos annuleren van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren.
* Bij annulering binnen 24 uur wordt de behandeling volledig in rekening gebracht (de tijd die voor u gereserveerd was, kan nu niet voor een ander gebruikt worden)
* Mobiele telefoons worden tijdens de behandeling uitgezet.
* Bent u te laat, dan gaat dit af van uw behandeltijd. 
* De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste persoonlijke en medische informatie. 
* Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van de juiste informatie, al dan niet aanwezig in het dossier van artsen en/of overige behandelaars, zijn voor de verantwoordelijkheid van de cliënt. 
* De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. 
* Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden, maar ook kan de cliënt de behandeling/het behandeltraject op eigen verantwoording eenzijdig beëindigen. 

Heeft u nog vragen? Stuurt u dan een berichtje via het contact formulier of bel 06-20434663